کمترین: 
83.78
بیشترین: 
85.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84.77
زمان: 
7/17 23:08
قیمت نفت برنت امروز 17 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 مهر 1397 , 84.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 00:08","price":83.88},{"date":"1397/07/17 01:08","price":83.82},{"date":"1397/07/17 02:08","price":83.78},{"date":"1397/07/17 04:08","price":83.84},{"date":"1397/07/17 05:08","price":83.88},{"date":"1397/07/17 06:08","price":84.13},{"date":"1397/07/17 06:32","price":84.22},{"date":"1397/07/17 07:08","price":84.44},{"date":"1397/07/17 08:08","price":84.41},{"date":"1397/07/17 09:08","price":84.31},{"date":"1397/07/17 10:08","price":84.36},{"date":"1397/07/17 11:08","price":84.47},{"date":"1397/07/17 12:08","price":84.39},{"date":"1397/07/17 13:08","price":84.92},{"date":"1397/07/17 14:08","price":84.72},{"date":"1397/07/17 15:08","price":84.61},{"date":"1397/07/17 16:08","price":84.56},{"date":"1397/07/17 17:08","price":84.58},{"date":"1397/07/17 18:08","price":83.9},{"date":"1397/07/17 19:08","price":84.78},{"date":"1397/07/17 19:32","price":84.83},{"date":"1397/07/17 20:08","price":84.77},{"date":"1397/07/17 21:08","price":84.89},{"date":"1397/07/17 22:08","price":85.12},{"date":"1397/07/17 23:08","price":84.77}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399