کمترین: 
74.05
بیشترین: 
75.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.78
زمان: 
7/17 23:08
قیمت نفت سبک امروز 17 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 مهر 1397 , 74.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 00:08","price":74.25},{"date":"1397/07/17 01:08","price":74.21},{"date":"1397/07/17 02:08","price":74.22},{"date":"1397/07/17 04:08","price":74.28},{"date":"1397/07/17 05:08","price":74.33},{"date":"1397/07/17 06:08","price":74.54},{"date":"1397/07/17 06:32","price":74.57},{"date":"1397/07/17 07:08","price":74.72},{"date":"1397/07/17 08:08","price":74.7},{"date":"1397/07/17 09:08","price":74.62},{"date":"1397/07/17 10:08","price":74.69},{"date":"1397/07/17 11:08","price":74.72},{"date":"1397/07/17 12:08","price":74.64},{"date":"1397/07/17 13:08","price":74.94},{"date":"1397/07/17 14:08","price":74.81},{"date":"1397/07/17 15:08","price":74.74},{"date":"1397/07/17 16:08","price":74.73},{"date":"1397/07/17 17:08","price":74.72},{"date":"1397/07/17 18:08","price":74.05},{"date":"1397/07/17 19:08","price":74.91},{"date":"1397/07/17 19:32","price":74.92},{"date":"1397/07/17 20:08","price":74.8},{"date":"1397/07/17 21:08","price":74.86},{"date":"1397/07/17 22:08","price":75.03},{"date":"1397/07/17 23:08","price":74.78}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399