کمترین: 
727.88
بیشترین: 
738.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
736.88
زمان: 
7/16 23:08
قیمت گازوئیل امروز 16 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 مهر 1397 , 736.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 09:08","price":730.63},{"date":"1397/07/16 10:08","price":730.38},{"date":"1397/07/16 11:08","price":730.63},{"date":"1397/07/16 12:08","price":728.63},{"date":"1397/07/16 13:08","price":728.38},{"date":"1397/07/16 14:08","price":727.88},{"date":"1397/07/16 15:08","price":729.38},{"date":"1397/07/16 16:08","price":730.63},{"date":"1397/07/16 17:08","price":732.63},{"date":"1397/07/16 18:08","price":734.38},{"date":"1397/07/16 19:08","price":735.13},{"date":"1397/07/16 20:08","price":731.63},{"date":"1397/07/16 21:08","price":734.38},{"date":"1397/07/16 22:08","price":738.13},{"date":"1397/07/16 23:08","price":736.88}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399