کمترین: 
82.84
بیشترین: 
83.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
83.78
زمان: 
7/16 23:08
قیمت نفت برنت امروز 16 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 مهر 1397 , 83.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 04:08","price":83.59},{"date":"1397/07/16 05:08","price":83.46},{"date":"1397/07/16 05:32","price":83.38},{"date":"1397/07/16 06:08","price":83.31},{"date":"1397/07/16 06:32","price":83.25},{"date":"1397/07/16 07:08","price":83.21},{"date":"1397/07/16 08:08","price":83.38},{"date":"1397/07/16 09:08","price":83.37},{"date":"1397/07/16 10:08","price":83.47},{"date":"1397/07/16 11:08","price":83.31},{"date":"1397/07/16 12:08","price":82.94},{"date":"1397/07/16 13:08","price":83.05},{"date":"1397/07/16 14:08","price":82.84},{"date":"1397/07/16 15:08","price":82.85},{"date":"1397/07/16 16:08","price":83.06},{"date":"1397/07/16 17:08","price":83.28},{"date":"1397/07/16 18:08","price":83.45},{"date":"1397/07/16 19:08","price":83.64},{"date":"1397/07/16 20:08","price":83.27},{"date":"1397/07/16 21:08","price":83.53},{"date":"1397/07/16 22:08","price":83.95},{"date":"1397/07/16 23:08","price":83.78}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399