کمترین: 
3.18
بیشترین: 
3.279
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.264
زمان: 
7/16 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 16 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 مهر 1397 , 3.264 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 02:08","price":3.183},{"date":"1397/07/16 03:08","price":3.185},{"date":"1397/07/16 03:32","price":3.186},{"date":"1397/07/16 04:08","price":3.188},{"date":"1397/07/16 05:32","price":3.186},{"date":"1397/07/16 06:08","price":3.185},{"date":"1397/07/16 06:32","price":3.189},{"date":"1397/07/16 08:08","price":3.193},{"date":"1397/07/16 09:08","price":3.186},{"date":"1397/07/16 10:08","price":3.188},{"date":"1397/07/16 11:08","price":3.18},{"date":"1397/07/16 12:08","price":3.189},{"date":"1397/07/16 13:08","price":3.186},{"date":"1397/07/16 14:08","price":3.195},{"date":"1397/07/16 15:08","price":3.208},{"date":"1397/07/16 16:08","price":3.251},{"date":"1397/07/16 17:08","price":3.242},{"date":"1397/07/16 18:08","price":3.272},{"date":"1397/07/16 19:08","price":3.279},{"date":"1397/07/16 20:08","price":3.265},{"date":"1397/07/16 21:08","price":3.26},{"date":"1397/07/16 22:08","price":3.269},{"date":"1397/07/16 23:08","price":3.264}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399