کمترین: 
2.0525
بیشترین: 
2.0965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0859
زمان: 
7/16 23:08
قیمت بنزین امروز 16 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 16 مهر 1397 , 2.0859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 02:08","price":2.0765},{"date":"1397/07/16 03:08","price":2.0755},{"date":"1397/07/16 03:32","price":2.0705},{"date":"1397/07/16 04:08","price":2.0735},{"date":"1397/07/16 05:08","price":2.0725},{"date":"1397/07/16 05:32","price":2.07},{"date":"1397/07/16 06:08","price":2.0675},{"date":"1397/07/16 06:32","price":2.068},{"date":"1397/07/16 07:08","price":2.0685},{"date":"1397/07/16 08:08","price":2.0715},{"date":"1397/07/16 09:08","price":2.071},{"date":"1397/07/16 10:08","price":2.072},{"date":"1397/07/16 11:08","price":2.0707},{"date":"1397/07/16 12:08","price":2.0568},{"date":"1397/07/16 13:08","price":2.0577},{"date":"1397/07/16 14:08","price":2.0537},{"date":"1397/07/16 15:08","price":2.0525},{"date":"1397/07/16 16:08","price":2.0598},{"date":"1397/07/16 17:08","price":2.0675},{"date":"1397/07/16 18:08","price":2.08},{"date":"1397/07/16 19:08","price":2.0846},{"date":"1397/07/16 20:08","price":2.0765},{"date":"1397/07/16 21:08","price":2.0831},{"date":"1397/07/16 22:08","price":2.0965},{"date":"1397/07/16 23:08","price":2.0859}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398