کمترین: 
2.3631
بیشترین: 
2.3945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3904
زمان: 
7/16 23:08
قیمت نفت کوره امروز 16 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 مهر 1397 , 2.3904 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 02:08","price":2.3815},{"date":"1397/07/16 03:08","price":2.3821},{"date":"1397/07/16 03:32","price":2.3772},{"date":"1397/07/16 04:08","price":2.3804},{"date":"1397/07/16 05:08","price":2.375},{"date":"1397/07/16 05:32","price":2.3744},{"date":"1397/07/16 06:08","price":2.3724},{"date":"1397/07/16 06:32","price":2.3711},{"date":"1397/07/16 07:08","price":2.3718},{"date":"1397/07/16 08:08","price":2.3742},{"date":"1397/07/16 09:08","price":2.3738},{"date":"1397/07/16 10:08","price":2.3752},{"date":"1397/07/16 11:08","price":2.3727},{"date":"1397/07/16 12:08","price":2.3652},{"date":"1397/07/16 13:08","price":2.3667},{"date":"1397/07/16 14:08","price":2.3631},{"date":"1397/07/16 15:08","price":2.3678},{"date":"1397/07/16 16:08","price":2.372},{"date":"1397/07/16 17:08","price":2.3774},{"date":"1397/07/16 18:08","price":2.3807},{"date":"1397/07/16 19:08","price":2.3868},{"date":"1397/07/16 20:08","price":2.3749},{"date":"1397/07/16 21:08","price":2.3843},{"date":"1397/07/16 22:08","price":2.3945},{"date":"1397/07/16 23:08","price":2.3904}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398