کمترین: 
73.25
بیشترین: 
74.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.16
زمان: 
7/16 23:08
قیمت نفت سبک امروز 16 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 مهر 1397 , 74.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 02:08","price":74.1},{"date":"1397/07/16 03:08","price":73.98},{"date":"1397/07/16 03:32","price":73.85},{"date":"1397/07/16 04:08","price":73.98},{"date":"1397/07/16 05:08","price":73.94},{"date":"1397/07/16 05:32","price":73.83},{"date":"1397/07/16 06:08","price":73.75},{"date":"1397/07/16 06:32","price":73.69},{"date":"1397/07/16 07:08","price":73.72},{"date":"1397/07/16 08:08","price":73.81},{"date":"1397/07/16 09:08","price":73.78},{"date":"1397/07/16 10:08","price":73.86},{"date":"1397/07/16 11:08","price":73.73},{"date":"1397/07/16 12:08","price":73.47},{"date":"1397/07/16 13:08","price":73.45},{"date":"1397/07/16 14:08","price":73.39},{"date":"1397/07/16 15:08","price":73.25},{"date":"1397/07/16 16:08","price":73.34},{"date":"1397/07/16 17:08","price":73.67},{"date":"1397/07/16 18:08","price":73.86},{"date":"1397/07/16 19:08","price":74.03},{"date":"1397/07/16 20:08","price":73.77},{"date":"1397/07/16 21:08","price":73.92},{"date":"1397/07/16 22:08","price":74.28},{"date":"1397/07/16 23:08","price":74.16}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399