کمترین: 
735.63
بیشترین: 
735.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
735.63
زمان: 
7/14 14:04
قیمت گازوئیل امروز 14 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 مهر 1397 , 735.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:04","price":735.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398