کمترین: 
2.3894
بیشترین: 
2.3894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3894
زمان: 
7/14 14:04
قیمت نفت کوره امروز 14 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 مهر 1397 , 2.3894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:04","price":2.3894}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398