کمترین: 
84.09
بیشترین: 
84.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84.09
زمان: 
7/14 14:04
قیمت نفت اوپک امروز 14 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 مهر 1397 , 84.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:04","price":84.09}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398