کمترین: 
74.29
بیشترین: 
74.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.29
زمان: 
7/14 14:04
قیمت نفت سبک امروز 14 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 مهر 1397 , 74.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:04","price":74.29}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399