کمترین: 
3.181
بیشترین: 
3.208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.208
زمان: 
7/13 10:08
قیمت گاز طبیعی امروز 13 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 مهر 1397 , 3.208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 00:08","price":3.181},{"date":"1397/07/13 01:08","price":3.192},{"date":"1397/07/13 02:08","price":3.188},{"date":"1397/07/13 03:08","price":3.186},{"date":"1397/07/13 04:08","price":3.183},{"date":"1397/07/13 05:08","price":3.187},{"date":"1397/07/13 05:32","price":3.191},{"date":"1397/07/13 06:08","price":3.187},{"date":"1397/07/13 07:08","price":3.191},{"date":"1397/07/13 08:08","price":3.189},{"date":"1397/07/13 09:08","price":3.188},{"date":"1397/07/13 10:08","price":3.208}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399