کمترین: 
2.104
بیشترین: 
2.1155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1155
زمان: 
7/13 10:08
قیمت بنزین امروز 13 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 13 مهر 1397 , 2.1155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 00:08","price":2.104},{"date":"1397/07/13 01:08","price":2.1085},{"date":"1397/07/13 02:08","price":2.1077},{"date":"1397/07/13 03:08","price":2.107},{"date":"1397/07/13 04:08","price":2.111},{"date":"1397/07/13 05:08","price":2.115},{"date":"1397/07/13 06:08","price":2.1145},{"date":"1397/07/13 07:08","price":2.1105},{"date":"1397/07/13 08:08","price":2.1115},{"date":"1397/07/13 09:08","price":2.1135},{"date":"1397/07/13 10:08","price":2.1155}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399