کمترین: 
2.4016
بیشترین: 
2.4125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.4125
زمان: 
7/13 10:08
قیمت نفت کوره امروز 13 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 مهر 1397 , 2.4125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 00:08","price":2.4016},{"date":"1397/07/13 01:08","price":2.4055},{"date":"1397/07/13 02:08","price":2.4053},{"date":"1397/07/13 03:08","price":2.4045},{"date":"1397/07/13 04:08","price":2.4082},{"date":"1397/07/13 05:08","price":2.4097},{"date":"1397/07/13 05:32","price":2.4112},{"date":"1397/07/13 06:08","price":2.4105},{"date":"1397/07/13 07:08","price":2.4064},{"date":"1397/07/13 08:08","price":2.4068},{"date":"1397/07/13 09:08","price":2.4101},{"date":"1397/07/13 10:08","price":2.4125}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399