کمترین: 
84.72
بیشترین: 
85.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
85.08
زمان: 
7/13 10:08
قیمت نفت برنت امروز 13 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 مهر 1397 , 85.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 00:08","price":84.72},{"date":"1397/07/13 01:08","price":84.88},{"date":"1397/07/13 02:08","price":84.92},{"date":"1397/07/13 04:08","price":84.99},{"date":"1397/07/13 05:08","price":85},{"date":"1397/07/13 05:32","price":85.06},{"date":"1397/07/13 06:08","price":85.02},{"date":"1397/07/13 07:08","price":84.87},{"date":"1397/07/13 08:08","price":84.88},{"date":"1397/07/13 09:08","price":85},{"date":"1397/07/13 10:08","price":85.08}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398