کمترین: 
74.53
بیشترین: 
74.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.91
زمان: 
7/13 10:08
قیمت نفت سبک امروز 13 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 مهر 1397 , 74.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 00:08","price":74.53},{"date":"1397/07/13 01:08","price":74.66},{"date":"1397/07/13 02:08","price":74.67},{"date":"1397/07/13 03:08","price":74.65},{"date":"1397/07/13 04:08","price":74.75},{"date":"1397/07/13 05:08","price":74.84},{"date":"1397/07/13 05:32","price":74.86},{"date":"1397/07/13 06:08","price":74.83},{"date":"1397/07/13 07:08","price":74.72},{"date":"1397/07/13 08:08","price":74.75},{"date":"1397/07/13 09:08","price":74.84},{"date":"1397/07/13 10:08","price":74.91}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399