کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/13 11:00
قیمت dsعنوان امروز 13 مهر 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 13 مهر 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 00:00","price":0},{"date":"1397/07/13 00:00","price":0},{"date":"1397/07/13 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 00:10","price":0},{"date":"1397/07/13 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 00:20","price":0},{"date":"1397/07/13 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 00:30","price":0},{"date":"1397/07/13 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 00:40","price":0},{"date":"1397/07/13 00:40","price":0},{"date":"1397/07/13 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 00:50","price":0},{"date":"1397/07/13 00:50","price":0},{"date":"1397/07/13 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 01:00","price":0},{"date":"1397/07/13 01:00","price":0},{"date":"1397/07/13 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 01:10","price":0},{"date":"1397/07/13 01:10","price":0},{"date":"1397/07/13 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 01:20","price":0},{"date":"1397/07/13 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 01:30","price":0},{"date":"1397/07/13 01:30","price":0},{"date":"1397/07/13 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 01:40","price":0},{"date":"1397/07/13 01:40","price":0},{"date":"1397/07/13 01:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 01:50","price":0},{"date":"1397/07/13 01:50","price":0},{"date":"1397/07/13 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 02:00","price":0},{"date":"1397/07/13 02:00","price":0},{"date":"1397/07/13 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 02:10","price":0},{"date":"1397/07/13 02:10","price":0},{"date":"1397/07/13 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 02:20","price":0},{"date":"1397/07/13 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 02:30","price":0},{"date":"1397/07/13 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 02:40","price":0},{"date":"1397/07/13 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 02:50","price":0},{"date":"1397/07/13 02:50","price":0},{"date":"1397/07/13 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 03:00","price":0},{"date":"1397/07/13 03:00","price":0},{"date":"1397/07/13 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 03:10","price":0},{"date":"1397/07/13 03:10","price":0},{"date":"1397/07/13 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 03:20","price":0},{"date":"1397/07/13 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 03:30","price":0},{"date":"1397/07/13 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 03:40","price":0},{"date":"1397/07/13 03:40","price":0},{"date":"1397/07/13 03:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 03:50","price":0},{"date":"1397/07/13 03:50","price":0},{"date":"1397/07/13 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 04:00","price":0},{"date":"1397/07/13 04:00","price":0},{"date":"1397/07/13 04:00","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 04:10","price":0},{"date":"1397/07/13 04:10","price":0},{"date":"1397/07/13 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 04:20","price":0},{"date":"1397/07/13 04:20","price":0},{"date":"1397/07/13 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 04:30","price":0},{"date":"1397/07/13 04:30","price":0},{"date":"1397/07/13 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 04:40","price":0},{"date":"1397/07/13 04:40","price":0},{"date":"1397/07/13 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 04:50","price":0},{"date":"1397/07/13 04:50","price":0},{"date":"1397/07/13 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 05:00","price":0},{"date":"1397/07/13 05:00","price":0},{"date":"1397/07/13 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 05:10","price":0},{"date":"1397/07/13 05:10","price":0},{"date":"1397/07/13 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 05:20","price":0},{"date":"1397/07/13 05:20","price":0},{"date":"1397/07/13 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 05:30","price":0},{"date":"1397/07/13 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 05:40","price":0},{"date":"1397/07/13 05:40","price":0},{"date":"1397/07/13 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 05:50","price":0},{"date":"1397/07/13 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 06:00","price":0},{"date":"1397/07/13 06:00","price":0},{"date":"1397/07/13 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 06:10","price":0},{"date":"1397/07/13 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 06:20","price":0},{"date":"1397/07/13 06:20","price":0},{"date":"1397/07/13 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 06:30","price":0},{"date":"1397/07/13 06:30","price":0},{"date":"1397/07/13 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 06:40","price":0},{"date":"1397/07/13 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 06:50","price":0},{"date":"1397/07/13 06:50","price":0},{"date":"1397/07/13 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 07:00","price":0},{"date":"1397/07/13 07:00","price":0},{"date":"1397/07/13 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 07:10","price":0},{"date":"1397/07/13 07:10","price":0},{"date":"1397/07/13 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 07:20","price":0},{"date":"1397/07/13 07:20","price":0},{"date":"1397/07/13 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 07:30","price":0},{"date":"1397/07/13 07:30","price":0},{"date":"1397/07/13 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 07:40","price":0},{"date":"1397/07/13 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 07:50","price":0},{"date":"1397/07/13 07:50","price":0},{"date":"1397/07/13 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 08:00","price":0},{"date":"1397/07/13 08:00","price":0},{"date":"1397/07/13 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 08:10","price":0},{"date":"1397/07/13 08:10","price":0},{"date":"1397/07/13 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 08:20","price":0},{"date":"1397/07/13 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 08:30","price":0},{"date":"1397/07/13 08:30","price":0},{"date":"1397/07/13 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 08:40","price":0},{"date":"1397/07/13 08:40","price":0},{"date":"1397/07/13 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 08:50","price":0},{"date":"1397/07/13 08:50","price":0},{"date":"1397/07/13 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 09:00","price":0},{"date":"1397/07/13 09:00","price":0},{"date":"1397/07/13 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 09:10","price":0},{"date":"1397/07/13 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 09:20","price":0},{"date":"1397/07/13 09:20","price":0},{"date":"1397/07/13 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 09:30","price":0},{"date":"1397/07/13 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 09:40","price":0},{"date":"1397/07/13 09:40","price":0},{"date":"1397/07/13 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 09:50","price":0},{"date":"1397/07/13 09:50","price":0},{"date":"1397/07/13 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 10:00","price":0},{"date":"1397/07/13 10:00","price":0},{"date":"1397/07/13 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 10:10","price":0},{"date":"1397/07/13 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 10:20","price":0},{"date":"1397/07/13 10:20","price":0},{"date":"1397/07/13 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 10:30","price":0},{"date":"1397/07/13 10:30","price":0},{"date":"1397/07/13 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 10:40","price":0},{"date":"1397/07/13 10:40","price":0},{"date":"1397/07/13 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 10:50","price":0},{"date":"1397/07/13 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/07/13 11:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399