کمترین: 
3.16
بیشترین: 
3.245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.186
زمان: 
7/12 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 12 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 مهر 1397 , 3.186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 00:08","price":3.242},{"date":"1397/07/12 01:08","price":3.237},{"date":"1397/07/12 02:08","price":3.243},{"date":"1397/07/12 03:08","price":3.24},{"date":"1397/07/12 04:08","price":3.239},{"date":"1397/07/12 06:08","price":3.241},{"date":"1397/07/12 07:08","price":3.243},{"date":"1397/07/12 08:08","price":3.237},{"date":"1397/07/12 09:08","price":3.236},{"date":"1397/07/12 10:08","price":3.242},{"date":"1397/07/12 11:08","price":3.243},{"date":"1397/07/12 12:08","price":3.24},{"date":"1397/07/12 15:08","price":3.232},{"date":"1397/07/12 16:08","price":3.244},{"date":"1397/07/12 17:08","price":3.245},{"date":"1397/07/12 18:08","price":3.189},{"date":"1397/07/12 19:08","price":3.179},{"date":"1397/07/12 20:08","price":3.183},{"date":"1397/07/12 21:08","price":3.163},{"date":"1397/07/12 22:08","price":3.16},{"date":"1397/07/12 23:08","price":3.186}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399