کمترین: 
2.0935
بیشترین: 
2.1335
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1025
زمان: 
7/12 23:08
قیمت بنزین امروز 12 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 12 مهر 1397 , 2.1025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 00:08","price":2.132},{"date":"1397/07/12 01:08","price":2.1325},{"date":"1397/07/12 02:08","price":2.1305},{"date":"1397/07/12 03:08","price":2.1295},{"date":"1397/07/12 03:32","price":2.127},{"date":"1397/07/12 05:08","price":2.1271},{"date":"1397/07/12 06:08","price":2.1319},{"date":"1397/07/12 07:08","price":2.1325},{"date":"1397/07/12 08:08","price":2.1335},{"date":"1397/07/12 09:08","price":2.1325},{"date":"1397/07/12 10:08","price":2.128},{"date":"1397/07/12 11:08","price":2.1258},{"date":"1397/07/12 12:08","price":2.123},{"date":"1397/07/12 13:08","price":2.1185},{"date":"1397/07/12 14:08","price":2.1219},{"date":"1397/07/12 15:08","price":2.1254},{"date":"1397/07/12 16:08","price":2.1206},{"date":"1397/07/12 17:08","price":2.1205},{"date":"1397/07/12 18:08","price":2.1223},{"date":"1397/07/12 19:08","price":2.1185},{"date":"1397/07/12 20:08","price":2.1031},{"date":"1397/07/12 21:08","price":2.0965},{"date":"1397/07/12 22:08","price":2.0935},{"date":"1397/07/12 23:08","price":2.1025}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399