کمترین: 
2.3944
بیشترین: 
2.4364
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.4018
زمان: 
7/12 23:08
قیمت نفت کوره امروز 12 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 مهر 1397 , 2.4018 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 00:08","price":2.4315},{"date":"1397/07/12 01:08","price":2.432},{"date":"1397/07/12 02:08","price":2.4311},{"date":"1397/07/12 03:08","price":2.4306},{"date":"1397/07/12 03:32","price":2.4287},{"date":"1397/07/12 04:08","price":2.4285},{"date":"1397/07/12 05:08","price":2.4295},{"date":"1397/07/12 06:08","price":2.4355},{"date":"1397/07/12 07:08","price":2.4352},{"date":"1397/07/12 08:08","price":2.4364},{"date":"1397/07/12 09:08","price":2.4349},{"date":"1397/07/12 10:08","price":2.4312},{"date":"1397/07/12 11:08","price":2.4332},{"date":"1397/07/12 12:08","price":2.4326},{"date":"1397/07/12 13:08","price":2.429},{"date":"1397/07/12 14:08","price":2.4302},{"date":"1397/07/12 15:08","price":2.4322},{"date":"1397/07/12 16:08","price":2.4284},{"date":"1397/07/12 17:08","price":2.4281},{"date":"1397/07/12 18:08","price":2.4291},{"date":"1397/07/12 19:08","price":2.4176},{"date":"1397/07/12 20:08","price":2.4052},{"date":"1397/07/12 21:08","price":2.4037},{"date":"1397/07/12 22:08","price":2.3944},{"date":"1397/07/12 23:08","price":2.4018}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399