کمترین: 
84.44
بیشترین: 
86.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84.68
زمان: 
7/12 23:08
قیمت نفت برنت امروز 12 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 مهر 1397 , 84.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 00:08","price":85.97},{"date":"1397/07/12 01:08","price":85.9},{"date":"1397/07/12 02:08","price":86.03},{"date":"1397/07/12 04:08","price":85.84},{"date":"1397/07/12 05:08","price":85.9},{"date":"1397/07/12 06:08","price":86.12},{"date":"1397/07/12 07:08","price":86.15},{"date":"1397/07/12 08:08","price":86.19},{"date":"1397/07/12 09:08","price":86.14},{"date":"1397/07/12 10:08","price":85.95},{"date":"1397/07/12 11:08","price":86.14},{"date":"1397/07/12 12:08","price":86.12},{"date":"1397/07/12 13:08","price":86.16},{"date":"1397/07/12 14:08","price":86.17},{"date":"1397/07/12 16:08","price":85.92},{"date":"1397/07/12 17:08","price":85.93},{"date":"1397/07/12 18:08","price":85.89},{"date":"1397/07/12 19:08","price":85.5},{"date":"1397/07/12 20:08","price":85.06},{"date":"1397/07/12 21:08","price":84.89},{"date":"1397/07/12 22:08","price":84.44},{"date":"1397/07/12 23:08","price":84.68}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399