کمترین: 
74.17
بیشترین: 
76.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.48
زمان: 
7/12 23:08
قیمت نفت سبک امروز 12 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 مهر 1397 , 74.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 00:08","price":76.22},{"date":"1397/07/12 01:08","price":76.21},{"date":"1397/07/12 03:08","price":76.22},{"date":"1397/07/12 03:32","price":76.17},{"date":"1397/07/12 04:08","price":76.08},{"date":"1397/07/12 05:08","price":76.14},{"date":"1397/07/12 06:08","price":76.23},{"date":"1397/07/12 07:08","price":76.25},{"date":"1397/07/12 08:08","price":76.28},{"date":"1397/07/12 09:08","price":76.27},{"date":"1397/07/12 10:08","price":76.12},{"date":"1397/07/12 11:08","price":76.27},{"date":"1397/07/12 12:08","price":76.3},{"date":"1397/07/12 13:08","price":76.27},{"date":"1397/07/12 14:08","price":76.34},{"date":"1397/07/12 15:08","price":76.3},{"date":"1397/07/12 16:08","price":75.92},{"date":"1397/07/12 17:08","price":75.86},{"date":"1397/07/12 18:08","price":75.78},{"date":"1397/07/12 19:08","price":75.48},{"date":"1397/07/12 20:08","price":74.78},{"date":"1397/07/12 21:08","price":74.53},{"date":"1397/07/12 22:08","price":74.17},{"date":"1397/07/12 23:08","price":74.48}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398