کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت دینار بحرین امروز 11 مهر 1397

قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 مهر 1397 , 35075 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 14:50","price":37588},{"date":"1397/07/11 15:00","price":37614},{"date":"1397/07/11 15:10","price":37596},{"date":"1397/07/11 15:20","price":37582},{"date":"1397/07/11 15:30","price":37574},{"date":"1397/07/11 15:50","price":37595},{"date":"1397/07/11 16:00","price":37666},{"date":"1397/07/11 16:10","price":37634},{"date":"1397/07/11 16:20","price":37609},{"date":"1397/07/11 16:30","price":37592},{"date":"1397/07/11 16:50","price":37605},{"date":"1397/07/11 17:00","price":37578},{"date":"1397/07/11 17:10","price":37588},{"date":"1397/07/11 17:20","price":37551},{"date":"1397/07/11 17:30","price":37573},{"date":"1397/07/11 17:50","price":37620},{"date":"1397/07/11 18:00","price":34983},{"date":"1397/07/11 18:10","price":34961},{"date":"1397/07/11 18:20","price":34999},{"date":"1397/07/11 18:30","price":35007},{"date":"1397/07/11 18:50","price":35020},{"date":"1397/07/11 19:00","price":35015},{"date":"1397/07/11 19:10","price":35073},{"date":"1397/07/11 19:20","price":35096},{"date":"1397/07/11 19:30","price":35070},{"date":"1397/07/11 19:50","price":35075}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399