کمترین: 
0
بیشترین: 
37017
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت ریال عمان امروز 11 مهر 1397

قیمت ریال عماندر تاریخ 11 مهر 1397 , 34467 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 14:50","price":36942},{"date":"1397/07/11 15:00","price":36968},{"date":"1397/07/11 15:10","price":36949},{"date":"1397/07/11 15:20","price":36934},{"date":"1397/07/11 15:30","price":36921},{"date":"1397/07/11 15:50","price":36947},{"date":"1397/07/11 16:00","price":37017},{"date":"1397/07/11 16:10","price":36986},{"date":"1397/07/11 16:20","price":36960},{"date":"1397/07/11 16:30","price":36943},{"date":"1397/07/11 16:50","price":36956},{"date":"1397/07/11 17:00","price":36929},{"date":"1397/07/11 17:10","price":36939},{"date":"1397/07/11 17:20","price":36903},{"date":"1397/07/11 17:30","price":36924},{"date":"1397/07/11 17:50","price":36970},{"date":"1397/07/11 18:00","price":34380},{"date":"1397/07/11 18:10","price":34357},{"date":"1397/07/11 18:20","price":34393},{"date":"1397/07/11 18:30","price":34401},{"date":"1397/07/11 18:50","price":34412},{"date":"1397/07/11 19:00","price":34407},{"date":"1397/07/11 19:10","price":34463},{"date":"1397/07/11 19:20","price":34487},{"date":"1397/07/11 19:30","price":34462},{"date":"1397/07/11 19:50","price":34467}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398