کمترین: 
1746000
بیشترین: 
1755000
قیمت تقلبی: 
1746000
زمان: 
7/11 12:50
قیمت آبشده شنبه ای امروز 11 مهر 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 11 مهر 1397 , 1746000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 12:40","price":1755000},{"date":"1397/07/11 12:50","price":1746000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399