کمترین: 
1747000
بیشترین: 
1756000
قیمت تقلبی: 
1747000
زمان: 
7/11 12:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 11 مهر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 11 مهر 1397 , 1747000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 12:40","price":1756000},{"date":"1397/07/11 12:50","price":1747000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398