کمترین: 
1934400
بیشترین: 
1983000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1934400
زمان: 
7/11 13:40
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 11 مهر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 11 مهر 1397 , 1934400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 12:40","price":1983000},{"date":"1397/07/11 13:00","price":1960900},{"date":"1397/07/11 13:30","price":1949800},{"date":"1397/07/11 13:40","price":1934400}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398