کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت کرون نروژ امروز 11 مهر 1397

قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 مهر 1397 , 1624 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":1585},{"date":"1397/07/11 12:00","price":1597},{"date":"1397/07/11 12:50","price":1623},{"date":"1397/07/11 13:10","price":1603},{"date":"1397/07/11 13:20","price":1602},{"date":"1397/07/11 13:50","price":1576},{"date":"1397/07/11 14:10","price":1748},{"date":"1397/07/11 14:30","price":1749},{"date":"1397/07/11 14:50","price":1746},{"date":"1397/07/11 15:00","price":1745},{"date":"1397/07/11 15:10","price":1744},{"date":"1397/07/11 15:20","price":1743},{"date":"1397/07/11 15:30","price":1742},{"date":"1397/07/11 15:50","price":1746},{"date":"1397/07/11 16:00","price":1748},{"date":"1397/07/11 16:10","price":1745},{"date":"1397/07/11 16:20","price":1744},{"date":"1397/07/11 16:30","price":1743},{"date":"1397/07/11 17:00","price":1741},{"date":"1397/07/11 17:10","price":1742},{"date":"1397/07/11 17:20","price":1740},{"date":"1397/07/11 17:30","price":1741},{"date":"1397/07/11 17:50","price":1746},{"date":"1397/07/11 18:00","price":1624},{"date":"1397/07/11 18:10","price":1621},{"date":"1397/07/11 18:20","price":1622},{"date":"1397/07/11 18:30","price":1623},{"date":"1397/07/11 19:00","price":1624},{"date":"1397/07/11 19:10","price":1625},{"date":"1397/07/11 19:30","price":1624}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399