کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2058
زمان: 
7/11 19:30
قیمت کرون دانمارک امروز 11 مهر 1397

قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 مهر 1397 , 2058 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":2022},{"date":"1397/07/11 12:00","price":2024},{"date":"1397/07/11 12:10","price":2025},{"date":"1397/07/11 12:20","price":2024},{"date":"1397/07/11 12:50","price":2057},{"date":"1397/07/11 13:10","price":2032},{"date":"1397/07/11 13:20","price":2031},{"date":"1397/07/11 13:30","price":2030},{"date":"1397/07/11 13:50","price":1998},{"date":"1397/07/11 14:10","price":2216},{"date":"1397/07/11 14:30","price":2217},{"date":"1397/07/11 14:50","price":2211},{"date":"1397/07/11 15:10","price":2210},{"date":"1397/07/11 15:20","price":2209},{"date":"1397/07/11 15:30","price":2208},{"date":"1397/07/11 15:50","price":2210},{"date":"1397/07/11 16:00","price":2216},{"date":"1397/07/11 16:10","price":2211},{"date":"1397/07/11 16:20","price":2210},{"date":"1397/07/11 16:30","price":2207},{"date":"1397/07/11 16:50","price":2208},{"date":"1397/07/11 17:00","price":2206},{"date":"1397/07/11 17:10","price":2207},{"date":"1397/07/11 17:20","price":2206},{"date":"1397/07/11 17:50","price":2210},{"date":"1397/07/11 18:00","price":2055},{"date":"1397/07/11 18:10","price":2054},{"date":"1397/07/11 18:20","price":2055},{"date":"1397/07/11 18:30","price":2054},{"date":"1397/07/11 18:50","price":2056},{"date":"1397/07/11 19:10","price":2059},{"date":"1397/07/11 19:30","price":2058}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399