کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3553
زمان: 
7/11 21:30
قیمت ریال عربستان امروز 11 مهر 1397

قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 مهر 1397 , 3553 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":3453},{"date":"1397/07/11 12:00","price":3479},{"date":"1397/07/11 12:50","price":3535},{"date":"1397/07/11 13:00","price":3534},{"date":"1397/07/11 13:10","price":3491},{"date":"1397/07/11 13:30","price":3489},{"date":"1397/07/11 13:50","price":3433},{"date":"1397/07/11 14:00","price":3434},{"date":"1397/07/11 14:10","price":3808},{"date":"1397/07/11 14:20","price":3807},{"date":"1397/07/11 14:30","price":3809},{"date":"1397/07/11 14:50","price":3807},{"date":"1397/07/11 15:00","price":3809},{"date":"1397/07/11 15:10","price":3808},{"date":"1397/07/11 15:20","price":3806},{"date":"1397/07/11 15:30","price":3803},{"date":"1397/07/11 15:50","price":3807},{"date":"1397/07/11 16:00","price":3814},{"date":"1397/07/11 16:10","price":3811},{"date":"1397/07/11 16:20","price":3810},{"date":"1397/07/11 16:30","price":3808},{"date":"1397/07/11 16:50","price":3810},{"date":"1397/07/11 17:00","price":3805},{"date":"1397/07/11 17:10","price":3806},{"date":"1397/07/11 17:20","price":3803},{"date":"1397/07/11 17:30","price":3805},{"date":"1397/07/11 17:50","price":3810},{"date":"1397/07/11 18:00","price":3543},{"date":"1397/07/11 18:10","price":3540},{"date":"1397/07/11 18:20","price":3544},{"date":"1397/07/11 18:30","price":3545},{"date":"1397/07/11 18:50","price":3546},{"date":"1397/07/11 19:00","price":3547},{"date":"1397/07/11 19:10","price":3551},{"date":"1397/07/11 19:20","price":3555},{"date":"1397/07/11 19:30","price":3553}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398