کمترین: 
0
بیشترین: 
47295
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 21:30
قیمت دینار کویت امروز 11 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 مهر 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":43024},{"date":"1397/07/11 12:00","price":43074},{"date":"1397/07/11 12:10","price":43077},{"date":"1397/07/11 12:20","price":43074},{"date":"1397/07/11 12:50","price":43768},{"date":"1397/07/11 13:00","price":43765},{"date":"1397/07/11 13:10","price":43233},{"date":"1397/07/11 13:20","price":43223},{"date":"1397/07/11 13:30","price":43203},{"date":"1397/07/11 13:50","price":42509},{"date":"1397/07/11 14:00","price":42519},{"date":"1397/07/11 14:10","price":47153},{"date":"1397/07/11 14:20","price":47144},{"date":"1397/07/11 14:30","price":47163},{"date":"1397/07/11 14:50","price":47165},{"date":"1397/07/11 15:00","price":47198},{"date":"1397/07/11 15:10","price":47170},{"date":"1397/07/11 15:20","price":47142},{"date":"1397/07/11 15:30","price":47132},{"date":"1397/07/11 15:50","price":47207},{"date":"1397/07/11 16:00","price":47295},{"date":"1397/07/11 16:10","price":47255},{"date":"1397/07/11 16:20","price":47223},{"date":"1397/07/11 16:30","price":47188},{"date":"1397/07/11 16:50","price":47205},{"date":"1397/07/11 17:00","price":47184},{"date":"1397/07/11 17:10","price":47191},{"date":"1397/07/11 17:20","price":47151},{"date":"1397/07/11 17:30","price":47177},{"date":"1397/07/11 17:50","price":47237},{"date":"1397/07/11 18:00","price":43898},{"date":"1397/07/11 18:10","price":43889},{"date":"1397/07/11 18:20","price":43942},{"date":"1397/07/11 18:30","price":43952},{"date":"1397/07/11 18:50","price":43969},{"date":"1397/07/11 19:10","price":44042},{"date":"1397/07/11 19:20","price":44079},{"date":"1397/07/11 19:30","price":44046},{"date":"1397/07/11 19:50","price":44053},{"date":"1397/07/11 21:30","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399