کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7785
زمان: 
7/11 19:30
قیمت منات آذربایجان امروز 11 مهر 1397

قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 مهر 1397 , 7785 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":7611},{"date":"1397/07/11 12:00","price":7619},{"date":"1397/07/11 12:10","price":7620},{"date":"1397/07/11 12:20","price":7619},{"date":"1397/07/11 12:50","price":7742},{"date":"1397/07/11 13:10","price":7647},{"date":"1397/07/11 13:20","price":7646},{"date":"1397/07/11 13:30","price":7642},{"date":"1397/07/11 13:50","price":7519},{"date":"1397/07/11 14:00","price":7521},{"date":"1397/07/11 14:10","price":8341},{"date":"1397/07/11 14:20","price":8339},{"date":"1397/07/11 14:30","price":8343},{"date":"1397/07/11 14:50","price":8345},{"date":"1397/07/11 15:00","price":8350},{"date":"1397/07/11 15:10","price":8347},{"date":"1397/07/11 15:20","price":8343},{"date":"1397/07/11 15:30","price":8340},{"date":"1397/07/11 15:50","price":8346},{"date":"1397/07/11 16:00","price":8360},{"date":"1397/07/11 16:10","price":8352},{"date":"1397/07/11 16:20","price":8349},{"date":"1397/07/11 16:30","price":8345},{"date":"1397/07/11 16:50","price":8349},{"date":"1397/07/11 17:00","price":8342},{"date":"1397/07/11 17:10","price":8344},{"date":"1397/07/11 17:20","price":8336},{"date":"1397/07/11 17:30","price":8340},{"date":"1397/07/11 17:50","price":8353},{"date":"1397/07/11 18:00","price":7766},{"date":"1397/07/11 18:10","price":7760},{"date":"1397/07/11 18:20","price":7768},{"date":"1397/07/11 18:30","price":7770},{"date":"1397/07/11 18:50","price":7774},{"date":"1397/07/11 19:00","price":7772},{"date":"1397/07/11 19:10","price":7785},{"date":"1397/07/11 19:20","price":7790},{"date":"1397/07/11 19:30","price":7785}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398