کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 مهر 1397

قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 مهر 1397 , 13457 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":13134},{"date":"1397/07/11 12:00","price":13233},{"date":"1397/07/11 12:10","price":13234},{"date":"1397/07/11 12:20","price":13233},{"date":"1397/07/11 12:30","price":13234},{"date":"1397/07/11 12:50","price":13445},{"date":"1397/07/11 13:10","price":13282},{"date":"1397/07/11 13:20","price":13278},{"date":"1397/07/11 13:30","price":13270},{"date":"1397/07/11 13:50","price":13059},{"date":"1397/07/11 14:10","price":14486},{"date":"1397/07/11 14:20","price":14483},{"date":"1397/07/11 14:30","price":14489},{"date":"1397/07/11 14:50","price":14451},{"date":"1397/07/11 15:00","price":14458},{"date":"1397/07/11 15:10","price":14455},{"date":"1397/07/11 15:20","price":14448},{"date":"1397/07/11 15:30","price":14438},{"date":"1397/07/11 15:50","price":14440},{"date":"1397/07/11 16:00","price":14466},{"date":"1397/07/11 16:10","price":14449},{"date":"1397/07/11 16:20","price":14443},{"date":"1397/07/11 16:30","price":14442},{"date":"1397/07/11 16:50","price":14444},{"date":"1397/07/11 17:00","price":14431},{"date":"1397/07/11 17:10","price":14434},{"date":"1397/07/11 17:20","price":14424},{"date":"1397/07/11 17:30","price":14432},{"date":"1397/07/11 17:50","price":14442},{"date":"1397/07/11 18:00","price":13431},{"date":"1397/07/11 18:10","price":13414},{"date":"1397/07/11 18:20","price":13424},{"date":"1397/07/11 18:30","price":13436},{"date":"1397/07/11 18:50","price":13444},{"date":"1397/07/11 19:00","price":13439},{"date":"1397/07/11 19:10","price":13462},{"date":"1397/07/11 19:20","price":13467},{"date":"1397/07/11 19:30","price":13457}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399