کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 11 مهر 1397

قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 11 مهر 1397 , 8708 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":8564},{"date":"1397/07/11 12:00","price":8519},{"date":"1397/07/11 12:10","price":8574},{"date":"1397/07/11 12:20","price":8519},{"date":"1397/07/11 12:30","price":8574},{"date":"1397/07/11 12:50","price":8711},{"date":"1397/07/11 13:10","price":8605},{"date":"1397/07/11 13:20","price":8603},{"date":"1397/07/11 13:30","price":8598},{"date":"1397/07/11 13:50","price":8461},{"date":"1397/07/11 14:10","price":9385},{"date":"1397/07/11 14:20","price":9383},{"date":"1397/07/11 14:30","price":9387},{"date":"1397/07/11 14:50","price":9362},{"date":"1397/07/11 15:00","price":9361},{"date":"1397/07/11 15:10","price":9360},{"date":"1397/07/11 15:20","price":9352},{"date":"1397/07/11 15:30","price":9350},{"date":"1397/07/11 15:50","price":9356},{"date":"1397/07/11 16:00","price":9372},{"date":"1397/07/11 16:10","price":9360},{"date":"1397/07/11 16:20","price":9356},{"date":"1397/07/11 16:30","price":9353},{"date":"1397/07/11 16:50","price":9346},{"date":"1397/07/11 17:10","price":9349},{"date":"1397/07/11 17:20","price":9344},{"date":"1397/07/11 17:30","price":9343},{"date":"1397/07/11 17:50","price":9352},{"date":"1397/07/11 18:00","price":8703},{"date":"1397/07/11 18:10","price":8691},{"date":"1397/07/11 18:20","price":8696},{"date":"1397/07/11 18:30","price":8698},{"date":"1397/07/11 18:50","price":8700},{"date":"1397/07/11 19:00","price":8704},{"date":"1397/07/11 19:10","price":8710},{"date":"1397/07/11 19:20","price":8713},{"date":"1397/07/11 19:30","price":8706},{"date":"1397/07/11 19:50","price":8708}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398