کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت دلار کانادا امروز 11 مهر 1397

قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 مهر 1397 , 10384 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":10090},{"date":"1397/07/11 12:00","price":10166},{"date":"1397/07/11 12:50","price":10329},{"date":"1397/07/11 13:10","price":10203},{"date":"1397/07/11 13:20","price":10201},{"date":"1397/07/11 13:30","price":10194},{"date":"1397/07/11 13:50","price":10032},{"date":"1397/07/11 14:10","price":11128},{"date":"1397/07/11 14:20","price":11126},{"date":"1397/07/11 14:30","price":11131},{"date":"1397/07/11 14:50","price":11116},{"date":"1397/07/11 15:00","price":11122},{"date":"1397/07/11 15:10","price":11120},{"date":"1397/07/11 15:20","price":11119},{"date":"1397/07/11 15:30","price":11114},{"date":"1397/07/11 15:50","price":11125},{"date":"1397/07/11 16:00","price":11144},{"date":"1397/07/11 16:10","price":11131},{"date":"1397/07/11 16:20","price":11123},{"date":"1397/07/11 16:30","price":11118},{"date":"1397/07/11 17:00","price":11113},{"date":"1397/07/11 17:10","price":11114},{"date":"1397/07/11 17:20","price":11106},{"date":"1397/07/11 17:30","price":11110},{"date":"1397/07/11 17:50","price":11136},{"date":"1397/07/11 18:00","price":10355},{"date":"1397/07/11 18:10","price":10347},{"date":"1397/07/11 18:20","price":10362},{"date":"1397/07/11 18:30","price":10363},{"date":"1397/07/11 18:50","price":10371},{"date":"1397/07/11 19:00","price":10372},{"date":"1397/07/11 19:10","price":10382},{"date":"1397/07/11 19:20","price":10387},{"date":"1397/07/11 19:30","price":10384}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399