کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 21:30
قیمت ین ژاپن امروز 11 مهر 1397

قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 مهر 1397 , 11663 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":11368},{"date":"1397/07/11 12:00","price":11453},{"date":"1397/07/11 12:10","price":11454},{"date":"1397/07/11 12:20","price":11453},{"date":"1397/07/11 12:30","price":11454},{"date":"1397/07/11 12:50","price":11637},{"date":"1397/07/11 13:10","price":11495},{"date":"1397/07/11 13:20","price":11492},{"date":"1397/07/11 13:30","price":11485},{"date":"1397/07/11 13:50","price":11303},{"date":"1397/07/11 14:10","price":12538},{"date":"1397/07/11 14:20","price":12535},{"date":"1397/07/11 14:30","price":12540},{"date":"1397/07/11 14:50","price":12543},{"date":"1397/07/11 15:00","price":12537},{"date":"1397/07/11 15:10","price":12545},{"date":"1397/07/11 15:20","price":12540},{"date":"1397/07/11 15:30","price":12538},{"date":"1397/07/11 15:50","price":12530},{"date":"1397/07/11 16:00","price":12568},{"date":"1397/07/11 16:10","price":12558},{"date":"1397/07/11 16:20","price":12536},{"date":"1397/07/11 16:30","price":12544},{"date":"1397/07/11 16:50","price":12548},{"date":"1397/07/11 17:00","price":12538},{"date":"1397/07/11 17:10","price":12528},{"date":"1397/07/11 17:20","price":12530},{"date":"1397/07/11 17:30","price":12537},{"date":"1397/07/11 17:50","price":12552},{"date":"1397/07/11 18:00","price":11659},{"date":"1397/07/11 18:10","price":11651},{"date":"1397/07/11 18:20","price":11637},{"date":"1397/07/11 18:30","price":11653},{"date":"1397/07/11 18:50","price":11657},{"date":"1397/07/11 19:00","price":11656},{"date":"1397/07/11 19:10","price":11662},{"date":"1397/07/11 19:20","price":11670},{"date":"1397/07/11 19:30","price":11661},{"date":"1397/07/11 19:50","price":11663}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399