کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2215
زمان: 
7/11 19:30
قیمت لیر ترکیه امروز 11 مهر 1397

قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 مهر 1397 , 2215 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":2158},{"date":"1397/07/11 12:00","price":2174},{"date":"1397/07/11 12:50","price":2209},{"date":"1397/07/11 13:10","price":2182},{"date":"1397/07/11 13:30","price":2181},{"date":"1397/07/11 13:50","price":2146},{"date":"1397/07/11 14:10","price":2380},{"date":"1397/07/11 14:30","price":2381},{"date":"1397/07/11 14:50","price":2354},{"date":"1397/07/11 15:00","price":2356},{"date":"1397/07/11 15:10","price":2358},{"date":"1397/07/11 15:20","price":2354},{"date":"1397/07/11 15:30","price":2356},{"date":"1397/07/11 15:50","price":2357},{"date":"1397/07/11 16:00","price":2360},{"date":"1397/07/11 16:10","price":2357},{"date":"1397/07/11 16:20","price":2360},{"date":"1397/07/11 16:50","price":2358},{"date":"1397/07/11 17:00","price":2363},{"date":"1397/07/11 17:10","price":2361},{"date":"1397/07/11 17:20","price":2369},{"date":"1397/07/11 17:30","price":2370},{"date":"1397/07/11 17:50","price":2372},{"date":"1397/07/11 18:00","price":2209},{"date":"1397/07/11 18:10","price":2208},{"date":"1397/07/11 18:20","price":2210},{"date":"1397/07/11 18:30","price":2205},{"date":"1397/07/11 18:50","price":2213},{"date":"1397/07/11 19:00","price":2210},{"date":"1397/07/11 19:10","price":2217},{"date":"1397/07/11 19:20","price":2220},{"date":"1397/07/11 19:30","price":2215}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399