کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت پوند امروز 11 مهر 1397

قیمت پونددر تاریخ 11 مهر 1397 , 17304 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":16816},{"date":"1397/07/11 12:00","price":16834},{"date":"1397/07/11 12:10","price":16942},{"date":"1397/07/11 12:20","price":16834},{"date":"1397/07/11 12:30","price":16942},{"date":"1397/07/11 12:50","price":17213},{"date":"1397/07/11 13:10","price":17004},{"date":"1397/07/11 13:20","price":17000},{"date":"1397/07/11 13:30","price":16989},{"date":"1397/07/11 13:50","price":16719},{"date":"1397/07/11 14:10","price":18546},{"date":"1397/07/11 14:20","price":18542},{"date":"1397/07/11 14:30","price":18549},{"date":"1397/07/11 14:50","price":18519},{"date":"1397/07/11 15:00","price":18518},{"date":"1397/07/11 15:10","price":18517},{"date":"1397/07/11 15:20","price":18507},{"date":"1397/07/11 15:30","price":18508},{"date":"1397/07/11 15:50","price":18535},{"date":"1397/07/11 16:00","price":18577},{"date":"1397/07/11 16:10","price":18561},{"date":"1397/07/11 16:20","price":18555},{"date":"1397/07/11 16:30","price":18542},{"date":"1397/07/11 16:50","price":18547},{"date":"1397/07/11 17:00","price":18534},{"date":"1397/07/11 17:10","price":18536},{"date":"1397/07/11 17:20","price":18528},{"date":"1397/07/11 17:30","price":18541},{"date":"1397/07/11 17:50","price":18575},{"date":"1397/07/11 18:00","price":17285},{"date":"1397/07/11 18:10","price":17277},{"date":"1397/07/11 18:20","price":17287},{"date":"1397/07/11 18:30","price":17281},{"date":"1397/07/11 18:50","price":17290},{"date":"1397/07/11 19:00","price":17292},{"date":"1397/07/11 19:10","price":17313},{"date":"1397/07/11 19:20","price":17322},{"date":"1397/07/11 19:30","price":17304}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398