کمترین: 
0
بیشترین: 
0
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
7/11 19:30
قیمت یورو امروز 11 مهر 1397

قیمت یورودر تاریخ 11 مهر 1397 , 15343 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 11:20","price":14982},{"date":"1397/07/11 12:00","price":14998},{"date":"1397/07/11 12:10","price":15095},{"date":"1397/07/11 12:20","price":14998},{"date":"1397/07/11 12:30","price":15095},{"date":"1397/07/11 12:50","price":15336},{"date":"1397/07/11 13:10","price":15149},{"date":"1397/07/11 13:20","price":15146},{"date":"1397/07/11 13:30","price":15136},{"date":"1397/07/11 13:50","price":14895},{"date":"1397/07/11 14:10","price":16523},{"date":"1397/07/11 14:20","price":16519},{"date":"1397/07/11 14:30","price":16526},{"date":"1397/07/11 14:50","price":16488},{"date":"1397/07/11 15:00","price":16484},{"date":"1397/07/11 15:10","price":16483},{"date":"1397/07/11 15:20","price":16474},{"date":"1397/07/11 15:30","price":16467},{"date":"1397/07/11 15:50","price":16487},{"date":"1397/07/11 16:00","price":16508},{"date":"1397/07/11 16:10","price":16488},{"date":"1397/07/11 16:20","price":16481},{"date":"1397/07/11 16:30","price":16467},{"date":"1397/07/11 16:50","price":16463},{"date":"1397/07/11 17:00","price":16456},{"date":"1397/07/11 17:10","price":16452},{"date":"1397/07/11 17:20","price":16445},{"date":"1397/07/11 17:30","price":16452},{"date":"1397/07/11 17:50","price":16474},{"date":"1397/07/11 18:00","price":15330},{"date":"1397/07/11 18:10","price":15312},{"date":"1397/07/11 18:20","price":15322},{"date":"1397/07/11 18:50","price":15333},{"date":"1397/07/11 19:00","price":15327},{"date":"1397/07/11 19:10","price":15353},{"date":"1397/07/11 19:20","price":15354},{"date":"1397/07/11 19:30","price":15343}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398