کمترین: 
11170.2
بیشترین: 
11170.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.2
زمان: 
7/11 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 11 مهر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 مهر 1397 , 11170.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 09:10","price":11170.2}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399