کمترین: 
3.163
بیشترین: 
3.248
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.228
زمان: 
7/11 22:08
قیمت گاز طبیعی امروز 11 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 مهر 1397 , 3.228 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 00:08","price":3.165},{"date":"1397/07/11 01:08","price":3.163},{"date":"1397/07/11 02:08","price":3.164},{"date":"1397/07/11 03:08","price":3.167},{"date":"1397/07/11 04:08","price":3.163},{"date":"1397/07/11 05:08","price":3.168},{"date":"1397/07/11 05:32","price":3.171},{"date":"1397/07/11 06:08","price":3.173},{"date":"1397/07/11 09:08","price":3.17},{"date":"1397/07/11 11:08","price":3.171},{"date":"1397/07/11 12:08","price":3.176},{"date":"1397/07/11 13:08","price":3.178},{"date":"1397/07/11 14:08","price":3.176},{"date":"1397/07/11 15:08","price":3.175},{"date":"1397/07/11 16:08","price":3.191},{"date":"1397/07/11 17:08","price":3.183},{"date":"1397/07/11 18:08","price":3.227},{"date":"1397/07/11 19:08","price":3.236},{"date":"1397/07/11 20:08","price":3.248},{"date":"1397/07/11 21:08","price":3.235},{"date":"1397/07/11 22:08","price":3.228}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399