کمترین: 
2.1151
بیشترین: 
2.1416
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1416
زمان: 
7/11 22:08
قیمت بنزین امروز 11 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 11 مهر 1397 , 2.1416 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 00:08","price":2.1225},{"date":"1397/07/11 01:08","price":2.127},{"date":"1397/07/11 02:08","price":2.1285},{"date":"1397/07/11 03:08","price":2.1295},{"date":"1397/07/11 04:08","price":2.1275},{"date":"1397/07/11 05:08","price":2.1269},{"date":"1397/07/11 05:32","price":2.1265},{"date":"1397/07/11 06:08","price":2.132},{"date":"1397/07/11 07:08","price":2.1295},{"date":"1397/07/11 08:08","price":2.129},{"date":"1397/07/11 09:08","price":2.1305},{"date":"1397/07/11 11:08","price":2.1315},{"date":"1397/07/11 12:08","price":2.1325},{"date":"1397/07/11 13:08","price":2.132},{"date":"1397/07/11 14:08","price":2.1235},{"date":"1397/07/11 15:08","price":2.1185},{"date":"1397/07/11 16:08","price":2.124},{"date":"1397/07/11 17:08","price":2.1173},{"date":"1397/07/11 18:08","price":2.1151},{"date":"1397/07/11 19:08","price":2.1188},{"date":"1397/07/11 20:08","price":2.1207},{"date":"1397/07/11 21:08","price":2.1295},{"date":"1397/07/11 22:08","price":2.1416}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399