کمترین: 
737
بیشترین: 
750.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
750.13
زمان: 
7/11 22:08
قیمت گازوئیل امروز 11 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 مهر 1397 , 750.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 00:08","price":737},{"date":"1397/07/11 01:08","price":737.75},{"date":"1397/07/11 04:08","price":738.38},{"date":"1397/07/11 05:08","price":738.13},{"date":"1397/07/11 06:08","price":739.75},{"date":"1397/07/11 07:08","price":739},{"date":"1397/07/11 08:08","price":738.75},{"date":"1397/07/11 09:08","price":739.13},{"date":"1397/07/11 11:08","price":740.13},{"date":"1397/07/11 12:08","price":741.88},{"date":"1397/07/11 13:08","price":742.63},{"date":"1397/07/11 14:08","price":740.5},{"date":"1397/07/11 15:08","price":738.63},{"date":"1397/07/11 16:08","price":740.13},{"date":"1397/07/11 17:08","price":738.38},{"date":"1397/07/11 18:08","price":737.88},{"date":"1397/07/11 19:08","price":742.13},{"date":"1397/07/11 20:08","price":742.88},{"date":"1397/07/11 21:08","price":745.63},{"date":"1397/07/11 22:08","price":750.13}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399