کمترین: 
2.4026
بیشترین: 
2.4421
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.4421
زمان: 
7/11 22:08
قیمت نفت کوره امروز 11 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 مهر 1397 , 2.4421 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 00:08","price":2.4026},{"date":"1397/07/11 01:08","price":2.4061},{"date":"1397/07/11 02:08","price":2.4084},{"date":"1397/07/11 03:08","price":2.408},{"date":"1397/07/11 04:08","price":2.4072},{"date":"1397/07/11 05:08","price":2.4059},{"date":"1397/07/11 05:32","price":2.4067},{"date":"1397/07/11 06:08","price":2.4107},{"date":"1397/07/11 07:08","price":2.4092},{"date":"1397/07/11 08:08","price":2.4081},{"date":"1397/07/11 09:08","price":2.4093},{"date":"1397/07/11 11:08","price":2.4123},{"date":"1397/07/11 12:08","price":2.4111},{"date":"1397/07/11 13:08","price":2.4193},{"date":"1397/07/11 14:08","price":2.411},{"date":"1397/07/11 15:08","price":2.4054},{"date":"1397/07/11 16:08","price":2.411},{"date":"1397/07/11 17:08","price":2.4045},{"date":"1397/07/11 18:08","price":2.4035},{"date":"1397/07/11 19:08","price":2.4158},{"date":"1397/07/11 20:08","price":2.4207},{"date":"1397/07/11 21:08","price":2.4287},{"date":"1397/07/11 22:08","price":2.4421}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398