کمترین: 
84.59
بیشترین: 
86.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
86.48
زمان: 
7/11 22:08
قیمت نفت برنت امروز 11 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 مهر 1397 , 86.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 00:08","price":84.61},{"date":"1397/07/11 01:08","price":84.69},{"date":"1397/07/11 02:08","price":84.62},{"date":"1397/07/11 04:08","price":84.79},{"date":"1397/07/11 05:08","price":84.75},{"date":"1397/07/11 05:32","price":84.73},{"date":"1397/07/11 06:08","price":84.97},{"date":"1397/07/11 07:08","price":84.87},{"date":"1397/07/11 08:08","price":84.82},{"date":"1397/07/11 09:08","price":84.89},{"date":"1397/07/11 11:08","price":84.97},{"date":"1397/07/11 12:08","price":85.1},{"date":"1397/07/11 13:08","price":85.19},{"date":"1397/07/11 14:08","price":84.86},{"date":"1397/07/11 15:08","price":84.67},{"date":"1397/07/11 16:08","price":84.94},{"date":"1397/07/11 17:08","price":84.69},{"date":"1397/07/11 18:08","price":84.59},{"date":"1397/07/11 19:08","price":85.25},{"date":"1397/07/11 20:08","price":85.33},{"date":"1397/07/11 21:08","price":85.77},{"date":"1397/07/11 22:08","price":86.48}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398