کمترین: 
74.89
بیشترین: 
76.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.52
زمان: 
7/11 22:08
قیمت نفت سبک امروز 11 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 مهر 1397 , 76.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/11 00:08","price":75.12},{"date":"1397/07/11 01:08","price":75.06},{"date":"1397/07/11 02:08","price":75.22},{"date":"1397/07/11 03:08","price":75.21},{"date":"1397/07/11 04:08","price":75.19},{"date":"1397/07/11 05:08","price":75.12},{"date":"1397/07/11 05:32","price":75.16},{"date":"1397/07/11 06:08","price":75.35},{"date":"1397/07/11 07:08","price":75.25},{"date":"1397/07/11 08:08","price":75.22},{"date":"1397/07/11 09:08","price":75.27},{"date":"1397/07/11 11:08","price":75.38},{"date":"1397/07/11 12:08","price":75.45},{"date":"1397/07/11 13:08","price":75.44},{"date":"1397/07/11 14:08","price":75.28},{"date":"1397/07/11 15:08","price":75.19},{"date":"1397/07/11 16:08","price":75.31},{"date":"1397/07/11 17:08","price":75.17},{"date":"1397/07/11 18:08","price":74.89},{"date":"1397/07/11 19:08","price":75.22},{"date":"1397/07/11 20:08","price":75.5},{"date":"1397/07/11 21:08","price":76},{"date":"1397/07/11 22:08","price":76.52}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399