کمترین: 
1571000
بیشترین: 
1571000
قیمت تقلبی: 
1571000
زمان: 
7/10 20:20
قیمت آبشده بنکداری امروز 10 مهر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 10 مهر 1397 , 1571000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 20:20","price":1571000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398