کمترین: 
81.49
بیشترین: 
81.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
81.49
زمان: 
7/10 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 10 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 10 مهر 1397 , 81.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 18:08","price":81.49}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398