کمترین: 
1625000
بیشترین: 
1625000
قیمت تقلبی: 
1625000
زمان: 
7/10 13:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 10 مهر 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 10 مهر 1397 , 1625000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 13:55","price":1625000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398